فرمولاسیون و تولید فرآورده های بیوتکنولوژی و هایتک۱۳۹۸-۶-۱۰ ۰۹:۳۴:۲۲ +۰۴:۳۰


— واکسن ها

— فرآورده های پپتیدی و پروتئینی با منشائ باکتری و مخدر

— فرآورده های بیولوژیک – آنتی بادی های مونو کلونال

— فرآورده های بیوسیمیلار

— فرآورده های خونی

— هورمون ها ی بیولوژیک

— اینترفرون ها